เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ
  เรื่อง การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำหรับโรงรียนที่รายงานไม่ทันในช่วงเวลาที่กำหนด

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่กรอกขัอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 หรือกรอกข้อมูลรายงานไม่ทันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 เนื่องจากระบบได้เปิดให้รายงานแล้ว ถ้าหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะปิดการกรอกข้อมูลรายงาน จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานโดยด่วน

สำหรับโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว สามารถเข้าไปปรับแก้ข้อมูลได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลรายงานฯ

1.โรงเรียนราชานุบาล

33.โรงเรียนบ้านไร่น้ำหิน

2.โรงเรียนชุชนบ้านดอนมูล

34.โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง

3.โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ

35.โรงเรียนบ้านบุ้ง

4.โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สาขา ห้วยระพี

36.โรงเรียนบ้านนาไค้

5.โรงเรียนสองแคว

37.โรงเรียนบ้านทัพม่าน

6.โรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยา

38.โรงเรียนบ้านเชตวัน

7.โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

39.โรงเรียนบ้านห้วยจอย

8.โรงเรียนบ้านป่าคา

40.โรงเรียนบ้านสันทะ

9.โรงเรียนบ้านเรือง

41.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม

10.โรงเรียนบ้านไชย์สถาน(สา)

42.โรงเรียนบ้านน้ำหก

11.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45

43.โรงเรียนบ้านน้ำเลา

12.โรงเรียนบ้านดอนไชย

44.โรงเรียนบ้านหาดเค็ด

13.โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นรัฐราษฎร์บำรุง

45.โรงเรียนบ้านบุปผาราม

14.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น

46.โรงเรียนบ้านเมืองจัง

15.โรงเรียนบ้านห้วยนา

47.โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง

16.โรงเรียนบ้านวังม่วง

48.โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง

17.โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน

49.โรงเรียนบ้านหัวนา

18.โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 57

50.โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ

19.โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั่ว

51.โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา

20.โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

52.โรงเรียนบ้านดู่พงษ์

21.โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง

53.โรงเรียนบ้านโป่งคำ

22.โรงเรียนไตรธารวิทยา สาขาห้วยไฟ

54.โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา

23.โรงเรียนบ้านนาเคียน

55.โรงเรียนอนุบาลแม่จริม

24.โรงเรียนบ้านปางสา

56.โรงเรียนบ้านแคว้ง

25.โรงเรียนบ้านสาลี่

57.โรงเรียนบ้านน้ำปาย

26.โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร

58.โรงเรียนบ้านดอย

27.โรงเรียนบ้านไหล่น่าน

59.โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง

28.โรงเรียนบ้านนาสา

60.โรงเรียนบ้านดู่

29.โรงเรียนบ้านนาหล่าย

61.โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง

30.โรงเรียนบ้านเชียงของ

62 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

31.โรงเรียนบ้านน้ำลัด

 

32.โรงเรียนบ้านสถาน

 
  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/04/2013 เวลา  : 11:45 น. โดย  : ศน.ไชยยศ
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save