Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|นิเทศออนไลน์|แผนที่view 38624 View view 54.226.4.91 rss feed
 
http://goo.gl/bFcoEc
 
บทความเรื่อง :  เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1) บันทักเมื่อ 13/10/2013 ( 1446)

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้ศึกษา      นายไชยยศ    คำสังวาลย์

ปีที่ศึกษา   2554  –  2555

    

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   1)   สร้างและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์   0.50   2)   เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3)  ประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  4)  ศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนหลังการฝึกอบรม ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ 5)  ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา   ได้แก่  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ในโรงเรียนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  1   ปีการศึกษา 2555  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย   1)   คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

2)   แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมในการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ 

มีค่าความยาก  ตั้งแต่   0.50  ถึง  0.71   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.30  ถึง  0.100  และ

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88   3)  แบบประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  ระดับ  จำนวน  28   ข้อ   4)   แบบนิเทศครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ  จำนวน 20    ข้อ  และ 5)  แบบวัดความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบของวิลคอกซัน   (The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test

                   ผลการศึกษา พบว่า   
                            

                         1.   คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.7016   หลังฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความก้าวหน้า ในการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  70.16

                         2.   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         3.  ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า  โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดี 

                         4.  ผลการนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหลังการฝึกอบรม  พบว่า  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี 

                5.   ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า

ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ส่วนที่ 2  เบอร์โทรติดต่อ  054-710145/089-9993435 Fax 054-710253
ติดต่อผู้ดูแล yotksw399@gmail.com
Facebook    rss feed