Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|นิเทศออนไลน์|แผนที่view 42137 View view 35.171.183.163 rss feed
 
http://goo.gl/bFcoEc
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
: 29/10/2016
: 13:11 น.
ศน.ไชยยศการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
: 29/10/2016
: 13:11 น.
ศน.ไชยยศการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
: 29/10/2016
: 13:20 น.
ศน.ไชยยศ
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ส่วนที่ 2  เบอร์โทรติดต่อ  054-710145/089-9993435 Fax 054-710253
ติดต่อผู้ดูแล yotksw399@gmail.com
Facebook    rss feed